ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SVUUM

 

 

Ι. Εισαγωγή

 1. Γενικοί όροι

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Στην SVUUM έχουμε υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων SVUUM (εφεξής «Πολιτική»)  προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο εμείς, η εταιρεία «SVUUM Α.Ε.» (προερχόμενη από μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «SVUUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 142, ΤΚ 10442, με Α.Φ.Μ. 801526857 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 158528403000, κάτοχος της με Αριθμό Μητρώου 21-080 Γενικής Άδειας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «SVUUM» ή «Εταιρεία» ή «Εμείς») επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τόσο κατά την χρήση της ιστοσελίδας  μας https://svuum.gr/  (εφεξής «Ιστοσελίδα») όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

 

 1. Αντικείμενο

2.1. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί το κείμενο ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως υποκείμενα δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή/και κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, είτε τα λαμβάνουμε απευθείας από εσάς είτε από τρίτο μέρος σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»). Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξυπηρετεί τους σκοπούς της άμεσης/προσωπικής ενημέρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ, καθώς και της δημόσιας ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 32 παρ. 2 του ελληνικού νόμου 4624/2019.

2.2. Η παρούσα Πολιτική, στόχο έχει να ενημερώσει εσάς οι οποίοι αποτελείτε υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε υπό μια από τις κατωτέρω ιδιότητες, ανά περίπτωση:

 1. Αποστολείς των δεμάτων/e-shop με τους οποίους συνεργαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν στα στοιχεία του αποστολέα αναφέρονται στοιχεία φυσικού προσώπου ή επωνυμίας εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το όνομα ενεργού εταίρου (εφεξής και ως «Πελάτες»),
 2. Παραλήπτες των δεμάτων κατά την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

iii. Χρήστες της Ιστοσελίδας μας δηλαδή τα άτομα που περιηγούνται στον ιστότοπό μας ή/και αλληλεπιδρούν μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας

 1. iv. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες της Πλατφόρμας δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που ανοίγουν Λογαριασμό στην Πλατφόρμα/ΑΡΙ που χρησιμοποιεί η SVUUM για λογαριασμό Πελατών μας με σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση των εντολών προς την εταιρεία μας.
 2. v. Υποψήφιους Εργαζομένους στην SVUUM
 3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Στοιχεία επικοινωνίας

Η εταιρεία «SVUUM Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 142, ΤΚ 10442, τηλ: 217 000 77 17 e-mail: send@svuum.gr, αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Συλλογή, Σκοπός Επεξεργασίας, Προσωπικά Δεδομένα και Νομική Βάση

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή ενός φυσικού προσώπου, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων (στο εξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας είτε απευθείας από εσάς είτε από τρίτους ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας και την παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εφόσον είστε:

4.1. Πελάτες/Αποστολείς των δεμάτων

Συλλογή Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

 Προσωπικά Δεδομένα

Νομική Βάση

Υποψήφιοι Πελάτες: επικοινωνείτε μαζί μας για λογαριασμό ενός ηλεκτρονικού καταστήματος προς διερεύνηση πιθανότητας συνεργασίας

Η επικοινωνία μαζί σας και διαμόρφωση της προσφοράς μας προς εσάς

 

Δεδομένα ταυτότητας

(όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα επικοινωνίας

(e-mail, τηλέφωνο)

Δεδομένα μηνύματος

 

 

α. Η συγκατάθεση σας

για την επικοινωνία σας μαζί μας, έπειτα από το σχετικό αίτημά σας με δική σας πρωτοβουλία.

 

β. Το έννομο συμφέρον μας

όταν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας από δημόσια προσβάσιμες πηγές για επικοινωνία μαζί σας με δική μας πρωτοβουλία

Πελάτες: δεδομένα που μας δίνετε επειδή είστε ο Αποστολέας για λογαριασμό ενός Πελάτη μας ή αποτελείτε Πελάτη μας/ατομική επιχείρηση ή στην επωνυμία της εταιρείας σας αναφέρεται το όνομα ενεργού εταίρου

α. Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών

 

 

β. Η δημιουργία ΣΥΔΕΤΑ και τήρηση σχετικών αρχείων/συνοδευτικών αποστολής και φορολογικών στοιχείων

α. Δεδομένα ταυτότητας

(όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα επωνυμίας

Δεδομένα διεύθυνσης

Μοναδικός αριθμός αποστολής (barcode)

Δεδομένα για την εκτέλεση των αποστολών

Οικονομικά δεδομένα αντικαταβολών

 

β. Δεδομένα ΣΥΔΕΤΑ

Φορολογικά δεδομένα

α Η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

 

 

β. Η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της SVUUM για την δημιουργία ΣΥΔΕΤΑ/συνοδευτικού αποστολής σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καθώς και για την τήρηση δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

 

Η επικοινωνία μαζί σας / νομίμους εκπροσώπους σας/εργαζομένους σε εσάς σχετικά με ενημερώσεις για τις αποστολές των δεμάτων και γενικότερα σε σχέση με τις υπηρεσίες μας

 

Δεδομένα επικοινωνίας

(e-mail, τηλέφωνο)

Οικονομικά δεδομένα (για την πληρωμή στο πλαίσιο της σύμβασης)

Η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Η επικοινωνία μαζί σας για να σας στείλουμε ενημερωτικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας

 Δεδομένα επικοινωνίας

(e-mail, τηλέφωνο, κινητό)

Το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, καθόσον είστε πελάτες μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα και νέες υπηρεσίες μας το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

Σε περίπτωση που μας έχετε παράσχει τα δεδομένα των εργαζομένων σας για επικοινωνία σχετικά με τα νέα της SVUUM, εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσει σχετικά για το έννομο συμφέρον της SVUUM, καθώς και για το δικαίωμά τους να εναντιωθούν στην εν λόγω επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.

 

Η στατιστική ανάλυση

Aggregated δεδομένα αποστολών

Το έννομο συμφέρον μας για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων με βάσει aggregated/συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μας και τη βελτίωση αυτών, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

4.2. Παραλήπτες των δεμάτων

Συλλογή Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

 Προσωπικά Δεδομένα

Νομική Βάση

Παραλήπτες: ο Αποστολέας/e-shop μας αποστέλλει τα στοιχεία που του δηλώσατε κατά την παραγγελία σας με σκοπό την αποστολή του προϊόντος (μέσω της Πλατφόρμας/ΑΡΙ  μας ή μέσω αρχείου)

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  παράδοσης/επιστροφής προϊόντων στο πλαίσιο των αγορών σας κατόπιν σχετικού αιτήματός σας προς τον Πελάτη μας

α. Δεδομένα ΣΥΔΕΤΑ

Δεδομένα ταυτότητας

(όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα διεύθυνσης

Μοναδικός αριθμός αποστολής (barcode)

Στοιχεία παραλήπτη

 

β. Οικονομικά δεδομένα αντικαταβολών

Φορολογικά/λογιστικά δεδομένα

 

γ. Δεδομένα επικοινωνίας

Τυχόν πρόσθετα δεδομένα (π.χ. όροφος, εταιρεία, λοιπές παρατηρήσεις)

Στοιχεία παραδόσεων (επιστροφές κλπ)

Tracking των προϊόντων σας (παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελίας)

 

α + β. Η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της SVUUM για την δημιουργία ΣΥΔΕΤΑ/συνοδευτικού αποστολής σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καθώς και για την τήρηση δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας

 

γ. Το έννομο συμφέρον μας για την προσήκουσα και ασφαλή εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς τους πελάτες μας/Αποστολείς για την ορθή παράδοση των δεμάτων σε εσάς, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητα σας χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα  και τις ελευθερίες σας.

Η τήρηση στοιχείων παραδόσεων στην Πλατφόρμα μας

Δεδομένα ΣΥΔΕΤΑ και επικοινωνίας

Δεδομένα που αφορούν στην διαδικασία παράδοσης

 

α. Η τήρηση της νόμιμης υποχρέωσής μας για τήρηση των στοιχείων της μεταφοράς βάσει των διατάξεων κανονιστικής μας συμμόρφωσης

 

β. Η εκτέλεση σύμβασης βάσει της οποίας οφείλουμε να προβούμε σε παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες μας/αποστολείς για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς τους καταναλωτές.  

 

Η στατιστική ανάλυση

Aggregated δεδομένα παραδόσεων

Το έννομο συμφέρον μας για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων με βάσει aggregated /συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μας και τη βελτίωση αυτών, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας, χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

Σημείωση: Οι αξιολογήσεις που πραγματοποιείτε οικειοθελώς και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας μέσω της Google διέπονται από την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου της Google, η οποία ενεργεί για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, την οποία Πολιτική σας καλούμε να διαβάσετε πριν την υποβολή της αξιολόγησης. Η SVUUM προβαίνει απλά και μόνο σε τυχαία αναδημοσίευση των αξιολογήσεων που πραγματοποιείτε σχετικά με τους οδηγούς της.

4.3. Χρήστες της Ιστοσελίδας μας

Συλλογή Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

 Προσωπικά Δεδομένα

Νομική Βάση

Πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας

Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του site, της αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων και της βελτιστοποίησης των τεχνικών συστημάτων

α. Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

Λειτουργικό σύστημα

 

 

α. Το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την άρτια τεχνική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια  έναντι της ιδιωτικότητάς σας και των δικαιωμάτων σας.

β. Δεδομένα cookies δυνάμει της σχετικής πολιτικής cookies της ιστοσελίδας μας

 

β. Η συγκατάθεσή σας μέσω της αποδοχής των σχετικών cookies μέσω του cookie banner της Iστοσελίδας μας κατά την πλοήγηση σας σε αυτή – βλ. και αναλυτικότερα στην Πολιτική Cookies μας.

 

Μπορείτε να δώσετε ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας μέσα από το cookie banner της ιστοσελίδας μας.

Επικοινωνείτε μαζί μας:

i) στα στοιχεία της SVUUM

ii) μέσω της φόρμας επικοινωνίας

iii) μέσω του chatbot

 

 

Η επικοινωνία μαζί σας

Δεδομένα ταυτότητας

(όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα επικοινωνίας

(e-mail, τηλέφωνο)

Δεδομένα μηνύματος

 

Η συγκατάθεση σας για την επικοινωνία σας μαζί μας, έπειτα από το σχετικό αίτημά σας με δική σας πρωτοβουλία.

 

Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας email στο send@svuum.gr.

 

4.4.  Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες της Πλατφόρμας

Συλλογή Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

 Προσωπικά Δεδομένα

Νομική Βάση

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες:Οι Πελάτες μας/Αποστολείς μας γνωστοποιούν τα στοιχεία σας ως Εξουσιοδοτημένων Χρηστών τους στην Πλατφόρμα

α. Η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη στην Πλατφόρμα

 

β. Η ταυτοποίησή σας κάθε φορά κατά την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας και η προσήκουσα και ασφαλής χρήση της πλατφόρμας μας

Δεδομένα ταυτότητας  

(όνομα, επώνυμο)

 Δεδομένα Επικοινωνίας(επαγγελματικό  email)

Δεδομένα Σύνδεσης Λογαριασμού

 (credentials)

log files

 

α. η συγκατάθεσή σας για άνοιγμα του Λογαριασμού σας

* μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε κλείνοντας τον λογαριασμό σας.

β. Το έννομο συμφέρον μας  για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας, χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

 

4.5.  Υποψηφίους εργαζομένους σε εμάς

Συλλογή Δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας

 Προσωπικά Δεδομένα

Νομική Βάση

Εισάγετε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας μας σχετικά με μία θέση εργασίας

 Η επικοινωνία μαζί σας σχετικά με μία θέση εργασίας

Δεδομένα επικοινωνίας

(e-mail, τηλέφωνο)

Βιογραφικό σας

Η συγκατάθεση σας για την αποστολή του βιογραφικού σας για θέση εργασίας και επικοινωνία σας μαζί μας,

Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας email στο send@svuum.gr.

Η συλλογή στοιχείων από το βιογραφικό σας και την αυτοπρόσωπη παρουσία σας (όπου διενεργείται)

Η αξιολόγηση του βιογραφικού σας και των ικανοτήτων σας για την πλήρωση μιας θέσης εργασίας

Δεδομένα ταυτότητας

(όνομα, επώνυμο)

Δεδομένα βιογραφικού

Δεδομένα επικοινωνίας

Δεδομένα εκπαίδευσης/προϋπηρεσίας

 

Η επεξεργασία στο πλαίσιο προσυμβατικού σταδίου σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία σκοπό την στάθμισης της πιθανής σύναψης σύμβασης εργασίας

 

4.6. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τις οποίες τηρούμε σωρευτικά για τους νόμιμους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται ανωτέρω.

4.7.Όπου η νομική βάση είναι η  συγκατάθεσή σας, μπορείτε να άρετε αυτή για το μέλλον επικοινωνώντας μαζί μας στο  send@svuum.gr. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον. Επίσης όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσής σας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6

4.8. Ειδικά για την πραγματοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας, η αποστολή γίνεται στο e-mail μας έχετε δηλώσει κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού σας, εφόσον είστε πελάτης μας, το δε δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί πατώντας το unsubscribe button.

4.9. Η SVUUM δύναται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων με βάση το έννομο συμφέρον της. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν λαμβάνει νόμιμα έγγραφα από αρμόδιες αρχές και υποχρεούται να αποκριθεί στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με έννομη υποχρέωσή της.

4.10. Υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα παραληπτών όταν αυτά περιλαμβάνονται στα αντικείμενα προς αποστολή και ανοιχτεί το δέμα για να ελεγχθεί το περιεχόμενό του σύμφωνα με τον νόμο.

 1. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την αλληλεπίδραση σας με την SVUUM ή/και για όσο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω (π.χ εάν διατηρείτε Λογαριασμό, για όσο χρόνο είναι ενεργή η σύμβασή μας με τους Πελάτες μας, εάν είστε εγγεγραμμένοι στο newsletter μας, για φορολογικούς σκοπούς κλπ). Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται.

Εφόσον δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός τους, τα δεδομένα παραμένουν στη βάση της SVUUM έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους, εκτός εάν: α) η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί, β) επιβάλλεται να διατηρηθούν βάσει νόμιμης υποχρέωσης και γ) είναι απαραίτητα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που αναγράφονται στο ΣΥΔΕΤΑ ή περιλαμβάνονται στα δέματα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την  παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ενώ τα φορολογικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα τάσσει η αντίστοιχη νομοθεσία.

Τα Στατιστικά δεδομένα που δημιουργούμε από την ανάλυση των προσωπικών σας δεδομένων τηρούνται ως ανώνυμα δεδομένα στη βάση μας και έχουμε τη δυνατότητα να τα διατηρήσουμε για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

 Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ στα στοιχεία επικοινωνίας της SVUUM ως αυτά αναγράφονται ανωτέρω ή στο dpo@svuum.gr

Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Πρόσβασης (α. 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

 • επιβεβαιώσουμε ότι η SVUUM επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 • να αποκτήσετε πρόσβαση σε όσα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε
 • να λάβετε σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία τους, όπως: ποια δεδομένα έχει η εταιρεία μας, γιατί τα χρησιμοποιεί, σε ποιον τα διαβιβάζει, εάν τα διαβιβάζει σε τρίτες χώρες, πώς τα προστατεύει, για πόσο καιρό τα τηρεί, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορούμε να υποβάλουμε μια καταγγελία, από πού τα συνέλεξε στην περίπτωση που δεν τα συνέλεξε από εσάς.

Διόρθωσης (α.16)

Μπορείτε να ζητήσετε από την  SVUUM να διορθώσει αναληθή ή ανακριβή δεδομένα σας ή να τα επικαιροποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προτού προβεί στη διόρθωσή τους και υποχρεούται να ενημερώσει τον αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Διαγραφής (α.17)

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν δεδομένα σας όταν:

 1. έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία
 2. δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 3. στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία
 4. εάν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία

Η διαγραφή, θα εκπληρώνεται όταν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Περιορισμού (α 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία μας να ασκήσετε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να διατηρηθούν, αλλά να μην χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν:

 1. η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσετε να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους
 3. η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά η εταιρεία μας εξακολουθεί να τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων
 4. εναντιώνεστε στην επεξεργασία τους και αναμένετε την επαλήθευση του αποτελέσματός της, δηλαδή κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της εταιρείας μας υπερισχύουν έναντι των δικών σας νόμιμων ισχυρισμών.

Φορητότητας (α. 20)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να σας παρασχεθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένη μορφή ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Προϋπόθεση είναι τα δεδομένα να έχουν δοθεί με συγκατάθεση ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και επίσης τα δεδομένα να τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα και όχι έντυπα. Επιπλέον προϋπόθεση αποτελεί τα δεδομένα να έχουν χορηγηθεί από εσάς και δεν αφορά στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα έχουν συναχθεί από την εταιρεία μας με βάση τα δεδομένα που της έχετε χορηγήσει εσείς.

Εναντίωσης (α.21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση α) το έννομο συμφέρον, β) την εκπλήρωση καθήκοντος, γ) την περίπτωση κατάρτισης προφίλ. Αν ασκήσετε το συγκεκριμένο δικαίωμα η Εταιρεία μας θα πρέπει να αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή που άπτονται της θεμελίωσης, άσκησης, ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων για να συνεχίσει την εν λόγω επεξεργασία.

Άρσης συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας όπου προβλέπεται ως βάση επεξεργασίας η λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα και οποτεδήποτε με αίτησή σας στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας μας που έχουν εισαχθεί ανωτέρω. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση (α.22)

Η Εταιρεία μας δεν λαμβάνει αποφάσεις με τη χρήση τεχνικού μέσου, με την οποία απόφαση να αξιολογούνται προσωπικές σας πτυχές και να λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία να παράγει έννομα αποτελέσματα έναντί υμών ή να σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο. Ούτε καταρτίζει προφίλ σας μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι έχετε στη διάθεσή σας το δικαίωμα να ζητήσετε να παρέμβει ανθρώπινος παράγοντας κατά την λήψη αποφάσεων μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθώς και να εκφράσετε την άποψή σας για την απόφαση.

Εποπτική αρχή/Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφοράς

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τα παράπονά σας ή καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα –www.dpa.gr/

Καθόσον η προστασία της ιδιωτικότητάς σας αποτελεί για την εταιρεία μας προτεραιότητα, μπορείτε να επικοινωνείτε οποτεδήποτε και με την Εταιρεία μας για οποιοδήποτε θέμα ή παράπονό σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπρόσθετα η εταιρεία μας σας προτείνει να επιλέγετε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση ως ελαστικότερο μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ υμών και της εταιρείας μας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Ταυτοποίηση

Καθόσον αποτελεί στόχο μας η εγκαθίδρυση υψηλού επιπέδου εμπιστευτικότητας όλων των αρχείων που τηρούμε καθώς και η προστασία της ιδιωτικότητάς σας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία προς απόδειξη της ταυτότητάς σας εάν υποβάλλετε αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Συγκεκριμένα αιτήματα

Το αίτημά σας χρειάζεται να είναι συγκεκριμένο και να περιλαμβάνει αληθή στοιχεία προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να το ικανοποιήσουμε με ακρίβεια. Άλλως επιφυλασσόμαστε για την απόκρουση αιτημάτων που είναι αβάσιμα, υπερβολικά, καταχρηστικά ή παράνομα.

Χρονοδιαγράμματα

Ο χρόνος μέσα στον οποίο θα αποκριθούμε σε έγκυρο και ακριβές αίτημά σας είναι ένας (1) μήνας από τη λήψη τους, εκτός εάν αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα ή έχετε υποβάλλει πολλαπλά αιτήματα συγκεντρωτικά. Στην περίπτωση που χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να αποκριθούμε στο αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός του μήνα, ωστόσο το χρονικό αυτό διάστημα δε θα ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες.

Κόστος

Κατ’ αρχήν δε θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τηρούμε τη δυνατότητα να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος σύμφωνα με τη συγκεκριμένη συνθήκη του αιτήματός σας, εάν, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ< το αίτημά σας είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τυχόν χρεώσει πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

 

 1. Αποδέκτες

8.1. Προκειμένου να παράσχουμε της υπηρεσίες ταχυμεταφορών της SVUUM, για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής μας αλλά και της ιστοσελίδας μας, συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά οι κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων:

 1. i) Συνεργάτες και Πάροχοι Υπηρεσιών για την υποστήριξη της ιστοσελίδας μας όπως:

– εταιρείες hosting των βάσεων δεδομένων μας, εταιρείες ΙΤ δημιουργίας περιεχομένου και τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας, εταιρείες ΙΤ υποστήριξης της Πλατφόρμας, φιλοξενίας των ανωτέρω, διενέργειας μάρκετινγκ, παροχής νομικών, λογιστικών υπηρεσιών και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή διενέργειας audit και ελέγχων, συνεργάτες/προστηθέντες της εταιρείας για την εκπλήρωση των υπηρεσιών της, κλπ

 1. ii) Οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια, αστυνομική, διοικητική ή δικαστική αρχή άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση που επιβάλλεται από τον νόμο ή από απόφαση ή άλλη πράξη Δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής (π.χ. σε περίπτωση νόμιμης διάταξης ή υπηρεσιακής εντολής ή προκαταρκτικής εξέτασης).

8.2. Κατά τη διαδικασία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες μας, εξασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαρροή τους. Ως εκ τούτου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο στους Συνεργάτες και Παρόχους Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήριο την τήρηση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικότητάς σας και δεσμεύονται με σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων.

8.3. Οι τεχνικές εταιρείες που υποστηρίζουν την ιστοσελίδα και τα συστήματά μας αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών που λαμβάνουμε.

 1. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ

Κατ’ αρχήν η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε servers οι οποίοι βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε  περίπτωση που χρειάζεται να διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα, αυτά διαβιβάζονται σε χώρα που διαθέτει απόφαση επάρκειας ή στην περίπτωση που δε διαθέτει απόφαση επάρκειας, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων, όπως επίσης και τα τυχόν απαραίτητα επιπρόσθετα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 1. Μέτρα Ασφαλείας

9.1. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων τόσο κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας μας όσο και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.

9.2. Επιπρόσθετα, η SVUUM για την επεξεργασία των δεδομένων σας επιλέγει πρόσωπα με επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων για την τήρηση του απορρήτου, τα οποία δεσμεύονται με συμβατικούς όρους τήρησης εχεμύθειας.

9.3. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων τελεί υπό την επιφύλαξη γεγονότων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και τεχνικών σφαλμάτων που οφείλονται σε τεχνική αδυναμία του δικτύου ή άλλη τεχνική αδυναμία που δεν ελέγχεται από την Εταιρία η λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

10.Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής  

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα στις ανάγκες της λειτουργίας της ιστοσελίδας αλλά και της παροχής των υπηρεσιών της SVUUM και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας.

Σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά την ενότητα της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές της. Στην περίπτωση που διαφωνείτε με την τροποποίηση της Πολιτικής μας σας συστήνουμε να διακόψετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε διευκρινίσεις στην παρούσα Πολιτική, οι οποίες δεν συνιστούν αντικατάσταση ή τροποποίηση των όρων αυτής.