ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΧΥΚ)

1.     Χαρακτηριστικά Εταιρείας

Η SVUUM είναι μία ανώνυμη εταιρεία (προερχόμενη από μετατροπή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «SVUUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που ιδρύθηκε το έτος 2021) με την επωνυμία “SVUUM Α.Ε.” (στο εξής «SVUUΜ» ή «Εταιρεία»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 158528403000 και ΑΦΜ 801526857 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 142, ΤΚ 10442. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: Τηλ.: 2170007717, Ε-mail: send@svuum.gr

Σκοπός της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της, οι ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων, οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, και οι σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι η συνεργασία με ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) για την ταχυμεταφορά των παραγγελιών στους πελάτες τους.

Η Εταιρεία κατέχει Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με αριθμό 21-080 του Μητρώου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία απασχολεί περίπου 150 άτομα, έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο 3 καταστημάτων και διαθέτει στόλο 107 cargo van, προβαίνει δε στις απαραίτητες συμβάσεις με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και χερσαίες εταιρείες, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και να διεξάγει τις μεταφορές της στο συντομότερο χρονικό διάστημα και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Πρόσθετες πληροφορίες για την Εταιρεία και τα βασικά οικονομικά της μεγέθη περιέχονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει η Εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ ή/και όπως άλλως ο εκάστοτε ισχύον νόμος ορίζει.

2.     Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Βασική Υπηρεσία.    Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η ταχυμεταφορά αγαθών που εμπορεύονται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) που διαθέτουν (στο εξής «Αντικείμενα») φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής οι «Επιχειρήσεις»), σε πελάτες τους στις περιοχές που εξυπηρετεί εντός της Ελληνικής επικράτειας («Υπηρεσία Ταχυμεταφορών»).

Παράδοση Αντικειμένου από την SVUUM στον παραλήπτη του και με είσπραξη (με μετρητά ή POS) της αξίας του («Υπηρεσία Αντικαταβολής»), εφόσον παρέχεται από την Επιχείρηση στον παραλήπτη τέτοια δυνατότητα πληρωμής, και απόδοση εν συνεχεία της εισπραχθείσας αξίας στην Επιχείρηση σε λογαριασμό που διατηρεί η τελευταία σε μία από τις συνεργαζόμενες με την SVUUM τράπεζες. Η SVUUM προβαίνει στις ως άνω αποδόσεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ή όπως άλλως ορίζει κατά περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό παραδόσεων που διενεργεί για την Επιχείρηση σε μηνιαία βάση.

Παραλαβή από τον παραλήπτη και επιστροφή στην Επιχείρηση Αντικειμένου του οποίου την παράδοση στον παραλήπτη είχε διεκπεραιώσει η SVUUM, κατόπιν υποβολής αιτήματος του παραλήπτη-καταναλωτή για επιστροφή του προϊόντος στην Επιχείρηση και αντίστοιχα, παροχής στη SVUUM από την τελευταία σχετικής εντολής για επιστροφή του Αντικειμένου  («Υπηρεσία Επιστροφής»), έναντι χρέωσης που βαρύνει την Επιχείρηση. Η SVUUM θα παραλαμβάνει το Αντικείμενο από τον παραλήπτη εντός της επόμενης Ημέρας (ως αυτή ορίζεται παρακάτω) από τη λήψη της σχετικής εντολής της Επιχείρησης, θα παραδίδει δε αυτό στην Επιχείρηση εντός ευλόγου χρόνου στο συμφωνημένο σημείο παραλαβής της Επιχείρησης.

Σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών.   Επιχείρηση που ενδιαφέρεται να λαμβάνει Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών ή και πρόσθετες Υπηρεσίες, απευθύνει σχετικό αίτημα στην SVUUM, η οποία και της υποβάλει οικονομική προσφορά και εφόσον είναι αποδεκτή από την Επιχείρηση, τα μέρη  προβαίνουν σε σύναψη σύμβασης όπου αποτυπώνουν κατ’ ελάχιστον τους αναφερόμενους στον παρόντα ΧΥΚ βασικούς όρους παροχής των Υπηρεσιών, όπως τυχόν ειδικότερα συμφωνηθούν μεταξύ τους, καθώς και πρόσθετους όρους (ενδεικτικά περί καταγγελίας, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμφωνίας επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.), οι οποίοι στο σύνολό τους θα διέπουν την μεταξύ τους συνεργασία. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους, ανανεούμενης αυτόματα για το ίδιο διάστημα κάθε φορά, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη δηλώσει εγγράφως στο άλλο, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της διάρκειας αυτής, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.

Περιοχές όπου παρέχονται οι Υπηρεσίες.    Η SVUUM δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, όπως, οριζόμενες με ταχυδρομικό κώδικα, αναγράφονται στον πίνακα “Εξυπηρετούμενες Περιοχές” που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της https://svuum.gr/ και επικαιροποιείται με τις πόλεις/περιοχές της Ελλάδος που προστίθενται.

Αποδεκτά προς μεταφορά Αντικείμενα.    Είναι μόνον τα Αντικείμενα που δεν υπερβαίνουν τα 20 κιλά (σε πραγματικό και ογκομετρικό βάρος, εκτός και αν άλλως ρητώς συμφωνηθεί), είναι πλήρως και κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους έως τον παραλήπτη τους, φέρουν επικολλημένο πάνω τους προσηκόντως συμπληρωμένο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ με τα στοιχεία της Επιχείρησης ως αποστολέα, της Εταιρείας που θα προβεί στην ταχυμεταφορά τους, και τα πλήρη, ορθά και νομίμως και διαφανώς συλλεχθέντα από την Επιχείρηση στοιχεία του παραλήπτη τους, και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των απαγορευμένων προς μεταφορά αντικειμένων όπως χρήματα – εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – ενεργές κάρτες χρόνου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας – χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – ωρολόγια χρυσά – κοσμήματα – πολύτιμοι λίθοι & μέταλλα – αρχαιότητες – έργα τέχνης – μη αναπαραγώγιμα έγγραφα ή αντικείμενα (π.χ. φιλμ/βίντεο προσωπικής αξίας, γραμματόσημα, λαχεία, αντίκες, κ.λπ.) – αλλοιώσιμα τρόφιμα – φυτά – ναρκωτικά – εύφλεκτα/εκρηκτικά/ραδιενεργά υλικά – βιολογικό υλικό – μολυσματικές/διαβρωτικές/δηλητηριώδεις ουσίες – είδη ή μέρη οπλισμού – ζώα – πορνογραφικό υλικό – είδη των οποίων γενικά η μεταφορά́ απαγορεύεται από́ διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

Χρόνος – Τρόπος – Τόπος Παραλαβής και Παράδοσης Αντικειμένων.    Η παραλαβή των Αντικειμένων από την SVUUM θα γίνεται από το σημείο, κατά τον χρόνο (ημέρα/ες και ώρα/ες) και με τον τρόπο που θα έχουν συμφωνηθεί με την Επιχείρηση. Τα Αντικείμενα θα πρέπει να αποτελούν Αποδεκτά προς μεταφορά Αντικείμενα ως ανωτέρω αυτά ορίζονται, άλλως η SVUUM δύναται, κατά την κρίση της, να μην τα παραλάβει ή να διακόψει αργότερα την μεταφορά και παράδοσή τους χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι της Επιχείρησης ή/και οιουδήποτε τρίτου.

Τα Αντικείμενα που παραλαμβάνονται θα σκανάρονται είτε επιτόπου είτε, εάν είναι πολλά σε αριθμό, προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση, κατά την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις της SVUUM για διαλογή, και τα αντίστοιχα καταχωρηθέντα στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της SVUUM στοιχεία συνιστούν απόδειξη της ημερομηνίας φυσικής παραλαβής από την SVUUM των Αντικειμένων από την Επιχείρηση, της ποσότητας και της ταυτότητάς τους.

Εν συνεχεία, η SVUUM θα προβαίνει στην μεταφορά και παράδοση εκάστου Αντικειμένου  στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ορίζεται στο αντίστοιχο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.. Αλλαγή του σημείου παράδοσης Αντικειμένου μπορεί να γίνει είτε από την Επιχείρηση μέχρι την έναρξη της δρομολόγησης του Αντικειμένου, είτε από τον παραλήπτη του, σε επικοινωνία του με την SVUUM, η οποία θα εκτελείται την επόμενη Ημέρα. Σε περίπτωση που παραλήπτης είναι νομικό πρόσωπο, η παράδοση του Αντικειμένου θα γίνεται σε οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο παρευρίσκεται στην ορισθείσα διεύθυνση αυτού. Σε περίπτωση που παραλήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, η παράδοση του Αντικειμένου θα γίνεται στον ίδιο ή, σε περίπτωση απουσίας του, σε σύνοικο (κατά δήλωσή του) πρόσωπο. Η SVUUM δικαιούται να ζητήσει και ο παραλήπτης φέρει την υποχρέωση να επιδείξει αποδεικτικό της ταυτότητας του κατά την παράδοση του Αντικειμένου. Γενικά, στις ταχυμεταφορές δεν πραγματοποιείται πιστοποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη, λαμβάνεται απλώς το όνομα του παραλαμβάνοντας (κατά δήλωσή του). Τα καταχωρημένα στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της SVUUMστοιχεία παράδοσης και η έλλειψη ρητής επιφύλαξης εκ μέρους του παραλήπτη κατά τον χρόνο της παραλαβής του Αντικειμένου, αποτελούν απόδειξη της προσήκουσας παράδοσης του Αντικειμένου.

Η SVUUM παραδίδει τα Αντικείμενα, ανάλογα με το ποια από τις ακόλουθες επιμέρους Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών θα έχει επιλέξει αντίστοιχα η Επιχείρηση, κατά τους ακόλουθους χρόνους:

 • Υπηρεσία Αυθημερόν παράδοσης: εντός της ίδιας Ημέρας με αυτή της παραλαβής τους από την Επιχείρηση.

Η εν λόγω Υπηρεσία ισχύει και παρέχεται από την SVUUM μόνον στην περίπτωση που το σημείο παραλαβής του Αντικειμένου από την Επιχείρηση και το σημείο παράδοσής του – ο παραλήπτης του  βρίσκονται στην ίδια πόλη.

 • Υπηρεσία παράδοσης την Επόμενη Ημέρα: εντός της επόμενης Ημέρας από την Ημέρα παραλαβής του από την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση που το σημείο παράδοσης – ο παραλήπτης του Αντικειμένου βρίσκεται σε νησί, η παράδοση του Αντικειμένου από την SVUUM θα γίνεται εντός των επόμενων 48 ωρών από την Ημέρα παραλαβής του από την Επιχείρηση.

 • Υπηρεσία Standard παράδοσης: εντός των επόμενων 1-3 Ημερών από την Ημέρα παραλαβής τους από την Επιχείρηση.

Ως Ημέρα νοούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών στην Ελλάδα, από τις 8.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ.

Η επίτευξη των ως άνω χρόνων παράδοσης είναι εγγυημένη μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • η Επιχείρηση έχει τα προς αποστολή Αποδεκτά προς μεταφορά Αντικείμενα έτοιμα για παραλαβή τους από την SVUUMαπό το συμφωνηθέν σημείο παραλαβής τους κατά την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα,
 • η παραλαβή – φόρτωση των Αντικειμένων από την SVUUMδιαρκεί δέκα (10) λεπτά κατά το μέγιστο από τον χρόνο άφιξης της έμπροσθεν του συμφωνηθέντος σημείου παραλαβής,
 • δεχθεί η Επιχείρηση τον έλεγχο του Αντικειμένου από την SVUUM, στον οποίο η τελευταία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να προβαίνει,
 • δεν κριθεί από τη SVUUMότι εκ του είδους/φύσεως/περιεχομένου του Αντικειμένου ή/και της μεταφοράς – παράδοσής του συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Παρακολούθηση και εντοπισμός των υπό διακίνηση Αντικειμένων.    Η παρακολούθηση της παραλαβής, διακίνησης, διαλογής, μεταφοράς και παράδοσης των  Αντικειμένων – φορτωτικών πραγματοποιείται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4053/2012, της απόφασης με αριθμό 686/064/26.03.2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), καθώς και της απόφασης με αριθμό 687/328/05.04.2013 «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η SVUUM διαθέτει ειδικό πληροφοριακό σύστημα με το οποίο:

 • η Επιχείρηση μπορεί να διασυνδεθεί εύκολα και απλά, μέσω εγκατάστασης στις μηχανογραφικές της υποδομές μίας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) που έχει αναπτύξει η SVUUMκαι θα της παράσχει με μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ορισμένου χρόνου (για όσο διαρκεί η μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση) άδεια χρήσης της. Η SVUUM λαμβάνει όλα τα εύλογα, τεχνικά και εμπορικά, μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της API, ουδεμία όμως εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης ή/και οιουδήποτε τρίτου ως προς την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα της ή ότι θα είναι πλήρως απαλλαγμένη σφαλμάτων ή ατελειών ή ως προς την ασφάλειά της. Μέσω του πληροφοριακού αυτού συστήματος η Επιχείρηση δύναται να
 • υποβάλει στη SVUUMαιτήματα παραλαβής Αντικειμένων προς ταχυμεταφορά,
 • εκδίδει τα απαιτούμενα για την ταχυμεταφορά τους σχετικά ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., με αυτόματη άντληση και συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., του μοναδικού αριθμού – γραμμικού κώδικα (barcode) που πρέπει να φέρει κάθε φορτωτική,
 • παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και παράδοση ή μη των εν λόγω Αντικειμένων στους παραλήπτες τους.
 • ο παραλήπτης μπορεί να συνδέεται, μέσω του linkπου θα περιέχεται στο SMSπου θα λαμβάνει από τηνSVUUMστον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα έχει δηλώσει στην Επιχείρηση και αντίστοιχα η τελευταία γνωστοποιήσει στη SVUUM, και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία του Αντικειμένου του και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του, καθώς και επικοινωνεί με τον οδηγό της SVUUMπου το μεταφέρει.

Ανεπίδοτα Αντικείμενα.    Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του Αντικειμένου μετά τις δυο, ή περισσότερες, που τυχόν θα συμφωνηθούν με την Επιχείρηση, προσπάθειες παράδοσης, για λόγους που οφείλονται στον παραλήπτη του, καθώς και στις περιπτώσεις άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το Αντικείμενο ή παρακράτησης του Αντικειμένου από την SVUUM για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το Αντικείμενο θεωρείται πλέον ως ανεπίδοτο και η SVUUM θα το επιστρέφει εντός των επομένων δυο (2) Ημερών στην Επιχείρηση. Η διενέργεια προσπάθειας παράδοσης του Αντικειμένου εκ μέρους της SVUUM στον παραλήπτη του αποδεικνύεται με σχετική δήλωση του προστηθέντα της SVUUMπου μετέβη στο σημείο παράδοσης ή/και με φωτογραφία του σημείου παράδοσης που φέρει την ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας και άρα παρουσίας προστηθέντα της SVUUM στο σημείο αυτό, στοιχεία τα οποία η Επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ως επαρκή προς τούτο αποδεικτικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η επιστροφή του ανεπίδοτου Αντικειμένου στην Επιχείρηση, η SVUUM θα διατηρεί αυτό στις αποθήκες της για διάστημα έξι (6) μηνών με χρέωση της Επιχείρησης, μετά την παρέλευση δε του διαστήματος αυτού, τα εν λόγω Αντικείμενα θα καταστρέφονται, συντασσόμενου και σχετικού πρακτικού καταστροφής. Εξαιρούνται από την προαναφερθείσα διαδικασία τα ανεπίδοτα Αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί (κατά την παραλαβή τους από την SVUUMπρος παράδοση) από την Επιχείρηση αξία τους άνω των εκατό (100€) ευρώ, τα οποία θα αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και αυτών που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης π.χ. λόγω αλλοίωσής τους, τα οποία θα καταστρέφονται άμεσα. Ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης ή άλλη, φέρει η SVUUM έναντι της Επιχείρησης ή και οιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις ως άνω περιπτώσεις καταστροφής του Αντικειμένου ή απόδοσης του στην Ε.Ε.Τ.Τ..

 1. Χρεώσεις Υπηρεσιών

Οι χρεώσεις των Υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει  η SVUUM γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση με την οικονομική προσφορά που της υποβάλλεται και συμφωνούνται με τη σύναψη της μεταξύ αυτών σύμβασης συνεργασίας. Οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών είναι ενιαίες για όλα τα Αντικείμενα βάρους (πραγματικού και ογκομετρικού) 0-20 κιλών, αφορούν μέχρι δυο (2) προσπάθειες παράδοσης (τυχόν επόμενες προσπάθειες παράδοσης με ευθύνη του παραλήπτη, θα χρεώνονται ως 3η προσπάθεια), διαμορφώνονται δε ανάλογα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό των σημείων παραλαβής και παράδοσης αντίστοιχα, των Αντικειμένων, καθώς και με το ύψος του ελαχίστου αριθμού αποστολών που θα αναθέτει (σε μηνιαία, ετήσια ή άλλη καθορισθείσα βάση) η Επιχείρηση στη SVUUM.

Κατάλογος ενδεικτικών χρεώσεων επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος ΧΥΚ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Η SVUUM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις ενδεικτικές χρεώσεις που περιέχονται στον ως άνω κατάλογο, ελεύθερα κατά την κρίση της, και να αναφέρει την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Όσον αφορά στις χρεώσεις που θα περιέχονται στην συναφθείσα μεταξύ της SVUUM και της Επιχείρησης σύμβασης, η SVUUM, σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν συμπληρώνει τον ελάχιστο αριθμό παραδόσεων Αντικειμένων σε παραλήπτες μέσω της SVUUM ως θα έχει συμφωνηθεί, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αναπροσαρμογής οιωνδήποτε εκ των εν λόγω συμφωνηθεισών χρεώσεων, ειδοποιώντας σχετικά την Επιχείρηση, εγγράφως, τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των νέων χρεώσεων, σε περίπτωση δε που η Επιχείρηση έχει αντιρρήσεις, θα δύναται να προβεί εντός της προθεσμίας αυτής, σε άμεση καταγγελία της σύμβασης, άλλως με την άπρακτη παρέλευση του ως άνω διαστήματος, θα τεκμαίρεται ότι τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Οι χρεώσεις επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ. Η SVUUM θα εκδίδει εντός των τελευταίων τριών (3) ημερών εκάστου ημερολογιακού μήνα και θα αποστέλλει στην Επιχείρηση τιμολόγιο με την αμοιβή της (υπολογιζόμενης βάσει των συμφωνηθεισών χρεώσεων) για τις παρεχόμενες κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα υπηρεσίες της, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση αυτών. Τυχόν αμφισβήτηση αξίας τιμολογίου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην SVUUM εγγράφως και με πλήρη αιτιολόγηση εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του άλλως θεωρείται οριστικό. Η Επιχείρηση θα προβαίνει σε εξόφληση των τιμολογίων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη τους.

 1. Ευθύνη – Αποζημιώσεις

Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή Αποδεκτού προς μεταφορά Αντικειμένου.    Σε περίπτωση επέλευσης τέτοιου γεγονότος κατά την μεταφορά – διανομή του με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της SVUUM, οφείλεται στην Επιχείρηση αποζημίωση ίση με την ισχύουσα κατά τον χρόνο παραλαβής του εν λόγω Αντικειμένου προς μεταφορά, καθαρή, προ ΦΠΑ, τιμή χονδρικής του, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία και παραστατικά της  και  με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400€).

Καθυστέρηση παράδοσης Αποδεκτού προς μεταφορά Αντικειμένου.    Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν του χρονικού διαστήματος που ορίζεται για την αντίστοιχη επιλεγείσα και καταγραφείσα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Υπηρεσία Ταχυμεταφορών, η Επιχείρηση θα αναφέρει αυτό εγγράφως στη SVUUM το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που τελικώς έγινε η παράδοση, παρέχοντας πλήρη στοιχεία της σχετικής φορτωτικής και περιγράφοντας με λεπτομέρειες το περιστατικό και το αίτημά της. Για την καθυστέρηση που θα προκύπτει ότι οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα της SVUUM, η Επιχείρηση δικαιούται εκ του νόμου αποζημίωση ίση με έξι ευρώ (6€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης και κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των εκατό ευρώ (100€). Εντός των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών εκάστου ημερολογιακού μήνα, η SVUUM θα συγκεντρώνει τα υποβληθέντα από την Επιχείρηση περιστατικά καθυστερήσεων που σημειώθηκαν κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και έχει κριθεί ότι οφείλονται σε υπαιτιότητά της, και θα υπολογίζει το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται η Επιχείρηση βάσει νόμου και βάσει της τυχόν μεταξύ τους επιμέρους συμφωνίας για το επίπεδο των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (SLA όσον αφορά στην επίτευξη των χρόνων παράδοσης). Κατά την έκδοση του τιμολογίου του τρέχοντος κατά τον χρόνο εκείνο ημερολογιακού μήνα, θα αποδίδεται από την SVUUM το προκύπτον κατά τα παραπάνω κάθε φορά μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης (με τη μορφή ισόποσης έκπτωσης στο επόμενο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

Η SVUUM ευθύνεται μόνο για τις αιτίες και μέχρι τα ποσά που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη, της Επιχείρησης ακόμη και εάν είχε τεθεί υπόψη της ο κίνδυνος ζημίας καθ’ οιοδήποτε στάδιο της διακίνησης, ακόμη και πριν την ανάληψη της. Η Επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ως άνω ποσά αποζημίωσης, δηλώνει δε ρητά ότι τα ποσά αυτά είναι εύλογα και σύμφωνα με το νόμο, παραιτούμενης από οιαδήποτε άλλη αξίωσή της. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι, σε περίπτωση που ασφαλίσει το Αντικείμενο σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής της, θα περιλαμβάνεται στην ασφάλιση όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά της SVUUM, άλλως είναι  υπεύθυνη έναντι της SVUUM για κάθε ζημία που τυχόν αυτή υποστεί εκ του λόγου αυτού.

Η SVUUM δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης της Επιχείρησης ή τρίτου για οποιαδήποτε μεταφορά Αντικειμένου και από οποιαδήποτε αιτία, στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη SVUUM ή/και δεν έχει εκπληρώσει οιαδήποτε άλλη από τις υποχρεώσεις της ως αυτές θα καθορίζονται στη μεταξύ τους συναφθείσα σύμβαση.

Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, η SVUUM ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης από οιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και από οιαδήποτε καθυστέρηση παραλαβής ή/και παράδοσης, απώλεια, κλοπή ή καταστροφή, μερική ή ολική, Αντικειμένου οφειλόμενη

 • σε έκτακτο γεγονός που δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει, όπως γεγονότα ανωτέρας βίας, εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις της ή τα μεταφορικά της μέσα, κ.λπ., λογιζόμενου ως τέτοιου και της αύξησης του αριθμού μεταφορών – παραδόσεων κατά τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς (12 – 31/12) και Πάσχα (Μεγάλη Εβδομάδα) και κατά τις εκπτωτικές περιόδους των Black Friday και Cyber Monday (αντίστοιχες εβδομάδες),
 • σε πράξη ή παράλειψη της Επιχείρησης ή/και του παραλήπτη,
 • στο ίδιο το Αντικείμενο (π.χ. ευπαθές, απαγορευμένο, κ.λπ.),
 • σε εκπλήρωση αιτήματος της Επιχείρησης.
 1. Λοιποί όροι

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.    Η SVUUM λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και φροντίζει να διασφαλίζει ότι αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό και για τους σκοπούς της σύμβασης που θα συναφθεί με την Επιχείρηση για την παροχή προς αυτήν των ως άνω Υπηρεσιών, τα μέρη θα υπογράψουν και Συμφωνία Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις επεξεργασίας εκ μέρους τους ως Ανεξάρτητων Υπευθύνων Επεξεργασίας των δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και ενδεχομένως και στα Αντικείμενα, η οποία και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους συναφθείσας σύμβασης. Επιπροσθέτως, η SVUUM έχει υιοθετήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της https://svuum.gr/.

Υλικά.    Τα κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά των Αντικειμένων υλικά συσκευασίας τους, καθώς και τα υλικά που χρειάζονται αναφορικά με το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ που θα φέρει κάθε παραδοτέο στη SVUUM Αντικείμενο (ενδεικτικά θερμικός εκτυπωτής, αυτοκόλλητα voucher, χαρτί Α4, κ.λπ.), θα τα προμηθεύεται εγκαίρως, με επιμέλεια και δαπάνες της η Επιχείρηση.

 1. Διαδικασία εξέτασης παραπόνων – επίλυσης διαφορών

Φιλικός διακανονισμός.    Για κάθε απορία, παράπονο ή πρόβλημα η Επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@svuum.gr. Η Εταιρεία θα απαντά σε οποιοδήποτε ερώτημα της σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.    Η Εταιρεία στοχεύει στην ορθή εξυπηρέτηση των πελατών της. Στην περίπτωση που ο φιλικός διακανονισμός δεν καταστεί εφικτός, η Εταιρεία συγκροτεί, έπειτα από την υποβολή έγγραφου αιτήματος της Επιχείρησης (και με e-mail απεσταλμένο από τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ορίσει κατά τη σύναψη της σύμβασης με τη SVUUM), Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η συγκεκριμένη Επιτροπή αποτελείται από εκπρόσωπο που θα ορίζει προς τούτο η Εταιρεία καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εν λόγω Επιχείρησης ή άλλο νομίμως από αυτή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της Επιτροπής θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από την Εταιρεία στην Επιχείρηση, καθώς και το δικαίωμα της τελευταίας υποβολής γραπτού υπομνήματος στην περίπτωση κωλύματος της να παρασταθεί κατά τη συνεδρίαση.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά την τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρείας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ TIMH
Αυθημερόν παράδοσης 4,00
Παράδοσης την Επόμενη Ημέρα 3,20
Standard παράδοσης
Αντικαταβολής (service fee) 1,40
Αντικαταβολής (προμήθεια POS) 0,80%
3η προσπάθεια παράδοσης 3,20

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του: 13/3/2023